رئیس جمهور تونس خواستار تشکیل دولت وحدت ملی جدید شد

رئیس جمهور تونس خواستار تشکیل دولت وحدت ملی جدید شد

رئیس جمهور تونس خواستار آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی جدید با حضور اتحادیه صنفی شد. رئیس جمهور تونس روز پنجشنبه خواستار آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی جدید با حضور اتحادیه صنفی شد تا این دولت از قدرت...