شایعه :تبلیغی پشت یک اتوبوس در اروپا!

شایعه :تبلیغی پشت یک اتوبوس در اروپا!

متن شایعه «ترجمه تبلیغی پشت یک اتوبوس در اروپا، چاقو اسماعیل را نکشت اتش ابراهیم را نسوزاند نهنگ یونس را نخورد دریا موسی را نبلعید … با خدا باش و به او اعتماد کن تا پناه و نگهبانت باشد» پاسخ شایعه ۱- درج این تبلیغ پشت...