آمریکا در موقعیتی نبود که برای ما تعیین تکلیف کند ظریف در اجلاس اسلو فوروم :

آمریکا در موقعیتی نبود که برای ما تعیین تکلیف کند

وزیر امور خارجه گفت: آمریکا فکر می کرد سانتریفیوژ ها ما یک پله تا بمب فاصله دارند ولی ما می خواستیم آنها را در مسیر طبیعی استفاده کنیم و آمریکا در موقعیتی که برای ما تعیین تکلیف کند، نبود. به گزارش پرس شیعه؛ وزیر امور...