کویت احداث نیروگاه های تولید انرژی های تجدید پذیر را کلید زد

کویت احداث نیروگاه های تولید انرژی های تجدید پذیر را کلید زد

از جمله اقداماتی که دولت کویت برای کاهش هزینه تولید انرژی صورت داده بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر است که باعث افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار و مطمئن برای مناطق حاشیه شهر و کمتر توسعه یافته می شود و در همین...