عزاداری امام حسین، حکم عقل و قلب

عزاداری امام حسین، حکم عقل و قلب

اگر انسانی انسانیت خود را دررسیدن به خوبی‌ها و زیبایی‌ها و دور ماندن از پلیدی‌ها و زشتی‌ها تعریف نماید، آنگاه نمی‌تواند نسبت به سرور آزادگان و امام انسانیت، حضرت حسین (ع) بی‌تفاوت باشد. چنین انسانی، بخواهد یا...