مرحوم دولابی: احسان، شهید می‌کند!

مرحوم دولابی: احسان، شهید می‌کند!

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: جان دادن همیشه یک جور نیست. با شمشیر می‌توان سرکسی را بزنی و او را بکشی. با احسان هم می‌توان. با عطا و احسان می‌توانی شهیدش بکنی. به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می...