برخی به بهانه احمد الاسیر به دنبال نا آرام کردن لبنان هستند عالم اهل سنت صیدا:

برخی به بهانه احمد الاسیر به دنبال نا آرام کردن لبنان هستند

 یکی از روحانیون اهل سنت شهر صیدا با اشاره به تحولات لبنان اظهار داشت: برخی به دنبال این هستند که به بهانه احمد الاسیر دوباره اوضاع را در لبنان و شهر طرابلس متشنج کنند، این در حالی است که ما در شهر صیدا و به خصوص در حوادث...