تربیت فلسفی در حکمت متعالیه منتشر شد

تربیت فلسفی در حکمت متعالیه منتشر شد

کتاب تربیت فلسفی در حکمت متعالیه نوشته جمشید حسینی است که به همراه مقدمه ای از دکتر احمد بهشتی به چاپ رسیده است. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «تربیت فلسفی در حکمت متعالیه» نوشته جمشید حسینی به همراه مقدمه ای از دکتر احمد...