عربستان در باتلاق بی هدفی به نام یمن گیر کرده است

عربستان در باتلاق بی هدفی به نام یمن گیر کرده است

کاردارپیشین ایران در عربستان گفت: عربستان در باتلاقی به نام یمن گیر کرده و هر روز فشار افکار عمومی جهان به خاطر اقدامات غیر انسانی این کشور در یمن ،در حال افزایش است. به گزارش پرس شیعه احمد دستمالچیان در برنامه «بدون خط...