دستگیری جاعل عنوان وزارت اطلاعات در تلگرام

دستگیری جاعل عنوان وزارت اطلاعات در تلگرام

در پی گزارش مردمی و گسترش چتر اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان ایلام، فردی به نام س.ن که مبادرت به راه اندازی سامانه ی جعلی تحت عنوان «ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان...