قانونی که ارتجاع عرب را به یاد جنایات آمریکا انداخت!

قانونی که ارتجاع عرب را به یاد جنایات آمریکا انداخت!

برخی مقامات و شهروندان کشورهای عربی، پس از چندین دهه اعتماد و هم‌پیمانی با شیطان بزرگ، اکنون با تصویب قانون امکان شکایت از عربستان در کنگره آمریکا، یک‌شبه تمامی جنایات رفیق نیمه‌راه خود را به یاد آورده‌اند و خواهان...