ارتش اتریش ساماندهی می شود وزیر دفاع اتریش:

ارتش اتریش ساماندهی می شود

وزیر دفاع اتریش از ساماندهی ارتش این کشور خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از استاندارد، «هانس پیتر دوسکزیل» در گفتگویی همچنین تصریح کرد: براساس مصوبه اخیر در وزارت دفاع اتریش قرار است لیست وظایف و اختیارات ارتش را...