با ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به کشور اعتبار ببخشیم حضرت آیت الله علوی گرگانی؛

با ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به کشور اعتبار ببخشیم

حضرت آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه امروز وضع پولی کشور مناسب نیست، گفتند: یکی از مشکلات اصلی امروز کشور، کیفیت کارها و محصولات است؛ چراکه شاهد کیفیت مطلوبی نبوده و باید با ارتقاء آن به کشور اعتبار بخشید. به...