ادعای رسانه های غربی در مورد ارسال سلاح از ایران به یمن بی اساس است کارشناس مطلع در امور دریاهای آزاد و کشتیرانی اعلام کرد:

ادعای رسانه های غربی در مورد ارسال سلاح از ایران به یمن بی اساس است

یک کارشناس مطلع در امور دریاهای ازاد و کشتیرانی در خصوص ادعای رسانه های غربی در مورد ارسال سلاح از سوی ایران به یمن گفت: مقامات امریکایی اخبارخود رابدون سند در رسانه های غربی منتشر می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ یک کارشناس...