آشنایی با اصول ازدواج موفق

آشنایی با اصول ازدواج موفق

اولین چیزی که در دوران مدرسه از کرامت انسان بخاطر می آورم این قطعه شعر زیباست که آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه زدند" خوب خاطرم هست که دبیر ادبیات مان این را به زیبای توضیح داد که مقام شامخ انسان...