عالم و آدم در نوروز به یکدیگر پیوند می خورند

عالم و آدم در نوروز به یکدیگر پیوند می خورند

نوروز تنها جشن ایرانیان نیست، جشن زندگى است و از میان رویدادهاى مختلف که مبدا تاریخ قرار گرفته اند، زندگى با نوروز آغاز مى شود و همزاد افسانه ها و اساطیر است. پرس شیعه؛ همتای واژه (عید) در زبان های ایرانی (جشن) یا (یسن)...