تمدن غیر عقلانی تمدنی رو به زوال است حسین احمدی:

تمدن غیر عقلانی تمدنی رو به زوال است

استاد تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: یکی از بنیان های اساسی هر تمدنی، بنیان علمی و فکری است. از دیدگاه قرآنی هم، تمدن بر مبنای عقلانیت ساخته می شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از طلیعه، مقام معظّم رهبری...