جریان تکفیری محصول مراکز اطلاعاتی غرب است استاد حوزه علمیه قم:

جریان تکفیری محصول مراکز اطلاعاتی غرب است

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که به وجود آمدن جریان های تکفیری با مطالعات عمیق در طول قرن ها بوجود آمده است، گفت: پیدایش این جریان ها محصول مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مهدی...