محروم ماندن زنان محجبه در آلمان از استخدام

محروم ماندن زنان محجبه در آلمان از استخدام

یک تحقیق اجتماعی در آلمان نشان داد که به شکل تبعیض آمیزی زنان محجبه و مسلمان در آن کشور از دستیابی به فرصت های شغلی محروم می شوند. به گزارش پرس شیعه؛ این تحقیق به منظور پی بردن به میزان تبعیض و اجحاف در موضوع پذیرش زنان...