مسیحیان ایران مستضعف نیستند اسقف اعظم ارامنه :

مسیحیان ایران مستضعف نیستند

اسقف اعظم ارامنه ایران درگفت و گو با یک روزنامه لبنانی تاکید کرد: مسیحیان، هرچند از نظر تعداد، در ایران اندک هستند؛ اما ضعیف نبوده و از آن مهم تر این که مستضعف نیستند. به گزارش پرس شیعه، "سبوه سرکیسیان" در گفت وگو با "...