ذبیح کدام است؟ اسماعیل یا اسحاق؟ یادداشت؛

ذبیح کدام است؟ اسماعیل یا اسحاق؟

نام مبارک حضرت ابراهیم(ع) ۶۹ مرتبه در قرآن کریم مذکور است و حضرت رسول الله(ص) موظف شده است تا پیرو شریعتی باشد که خداوند به حضرت ابراهیم(ع)عطا کرده است.طبق آنچه از تورات کنونی برمی‌آید حضرت ابراهیم(ع) در قوم کلدانی در...