کویت بیش از سی میلیارد دلار از اسناد مالی آمریکا را در اختیار دارد

کویت بیش از سی میلیارد دلار از اسناد مالی آمریکا را در اختیار دارد

کارشناسان مالی معتقدند شرایط حکمفرما بر منطقه و روابط نزدیک واشنگتن و کویت موجب شده تا مراودات تجاری و بازرگانی میان دو کشور و همچنین سرمایه گذاری های کویت در بخش های مختلف بازار مالی آمریکا در وضعیت خوبی قرار داشته...