سردار سلیمانی؛ قهرمان زنده ایرانیان ژنرالی که نماد غرور ملی است

سردار سلیمانی؛ قهرمان زنده ایرانیان

همه به سلیمانی احترام می گذارند و این نشان می دهد که ایران قهرمان محبوبی دارد که غیرروحانی است. در مورد وی و شخصیت اش هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. همه اقشار جامعه از جوانان متمایل به غرب گرفته تا شخصیت های حامی نظام وی را...