راه حل ها و روش ها و شیوه های جذب فرزندان به نماز

راه حل ها و روش ها و شیوه های جذب فرزندان به نماز

آموزش راه حل هاو شیوه هایی برای جذب کردن فرزندانمان برای نماز خواندن واشتیاق پیدا کردن به انجام فریضه بزرگ نماز به گزارش پرس شیعه،۱۳ روش آموزش جذب فرزندان به نماز که به شرح زیر می باشد: ۱-ایجاد احساس خوشایند نسبت به...