وزارت اطلاعات : صندوق های پر از همدلی و هم زبانی بیانیه:

وزارت اطلاعات : صندوق های پر از همدلی و هم زبانی

فصل انتخابات که می رسد گویا بهاری را در پیش داریم که گلبرگ هایش، برگه های رای مردمی پر افتخار و با عظمت است. سرسبزی اش را حضور پرشور، و بوی عطر آن را انتخاب های خوب و درست رقم می زند. در یک کلام، بهاری که زمستان سخت دشمنی...