طرح آشتون کارتر.. جلوی بسیج عراق را بگیرید !

طرح آشتون کارتر.. جلوی بسیج عراق را بگیرید !

از ظاهر سفر غیرمنتظره و اعلام نشدۀ "اشتون کارتر" وزیر دفاع آمریکا به عراق، این گونه برمی آید که در حال پیگیری نقشۀ آزادسازی موصل و ارائۀ پشتیبانی آمریکایی به عراق، برای رهایی از تروریسم است. این گونه می گویند و این گونه...