اصلاح امور کشور با تکیه بر غرب غیر واقع بینانه است آیت الله العظمی نوری همدانی؛

اصلاح امور کشور با تکیه بر غرب غیر واقع بینانه است

ضرت آیت الله نوری همدانی گفتند: نباید نسبت به غرب خوشبین بوده و فکر کنیم که با غرب می توان مباحث و امورات کشور را اصلاح کرد و ارتباط مثبت داشت؛ چراکه این غیرممکن است. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله نوری همدانی، پیش از...