امضای سند اصلاح ملی در عراق

امضای سند اصلاح ملی در عراق

رؤسای جمهوری ، مجلس نمایندگان و دولت عراق به همراه رؤسای احزاب و تشکل های سیاسی ، سندی را به نام "اصلاح ملی" امضا کردند . به گزارش پرس شیعه؛ سند اصلاحات ملی برای اصلاح بخش ها و نهادهای سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی...