معرفی و بررسی متنفذترین جریان‌ های اهل سنت در یک کتاب

معرفی و بررسی متنفذترین جریان‌ های اهل سنت در یک کتاب

دفتر نشر معارف کتاب کتاب اطلس رهبران را هدف معرفی رهبران برجسته اهل سنت جهان منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «اطلس رهبران» با معرفی و بررسی متنفذترین جریان‌های زنده اهل سنت و رهبران مذهبی آنها از سوی دفتر نشر معارف...