ولایت تکوینی خداوند با اولیای الهی تفاوت دارد ؛ اولیای الهی می توانند اعجاز و کرامت داشته باشند آیت الله العظمی سبحانی:

ولایت تکوینی خداوند با اولیای الهی تفاوت دارد ؛ اولیای الهی می توانند اعجاز و کرامت داشته باشند

حضرت آیت الله سبحانی در تبیین مفهوم دوگانه ولایت تکوینی، گفتند: باید میان ولایت تکوینی گسترده ای که همه جهان را در بر می گیرد و از آن خداست با ولایت تکوینی که طبیعت از نبی، امام، ولی الهی و عالم پاکدامن پیروی می کند تفاوت...