عید قربان, روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم است روزی که انسان در برابر معشوق, هیچ بودن همه چیز را می پذیرد, خود و همه چیز را فدای او می کند و ?تعبد? را که نتیجه عرفان, شهود و دیدن یار است, به معرض دید می گذارد یادداشت؛

عید قربان, روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم است روزی که انسان در برابر معشوق, هیچ بودن همه چیز را می پذیرد, خود و همه چیز را فدای او می کند و ?تعبد? را که نتیجه عرفان, شهود و دیدن یار است, به معرض دید می گذارد

عید قربان، روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم است؛ روزی که انسان در برابر معشوق، هیچ بودن همه چیز را می‌پذیرد، خود و همه چیز را فدای او می‌کند و ?تعبد? را که نتیجه عرفان، شهود و دیدن یار است، به معرض دید می‌گذارد. عید قربان،...