اهل سنت عراق مراقب تحریکات افراطیون خارج از کشور باشند رئیس تجمع علمای عراق هشدار داد

اهل سنت عراق مراقب تحریکات افراطیون خارج از کشور باشند

شیخ خالد الملا رئیس تجمع علمای عراق گفت: رهبران سنی مذهب افراطی خارج عراق، سیاستمداران اهل سنت را در داخل کشور تحریک می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ خالد الملا رئیس تجمع علمای عراق گفت: برخی افراطیون خارج از عراق،...