دشمنان نظام اسلامی به دنبال تضعیف اقتدار نظام هستند وزیر سابق آموزش و پرورش:

دشمنان نظام اسلامی به دنبال تضعیف اقتدار نظام هستند

اراک- وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: دشمنان نظام اسلامی امروز تلاش دارند با اقدامات خود اقتدار نظام را نشانه بگیرند و مولفه های این اقتدار را که فرهنگ اسلامی و مقاومت مردم است، زیر سوال ببرند. به گزارش پرس شیعه؛ حمید رضا...