اقلیت های عربستان: بحران روابط با نظام

اقلیت های عربستان: بحران روابط با نظام

ادامه سیاست سرکوب و به حاشیه راندن اقلیت ها و ناامیدی آنان نسبت به هرگونه اصلاح جدی در عربستان سبب شده است روند اعتراض ها افزایش و در روابط میان نظام و اقلیت ها به ویژه شیعیان بحران به وجود آید. اعدام شیخ نمر باقر النمر...