الرای کویت: حزب الله و هم پیمانانش در لبنان برتری دارند

الرای کویت: حزب الله و هم پیمانانش در لبنان برتری دارند

یک نشریه پرشمارگان کویت با اشاره به اقدامات به عمل آمده در لبنان جهت انتخاب رییس جمهور این کشور، بااشاره به موقعیت بسیارخوب و قدرت جمهوری اسلامی ایران در کشور لبنان، شرایط حزب الله و هم پیمانانش را نشاندهنده دست بالای...