آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ الرحمن

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ الرحمن

الرحمن از اسامی خداوند و این سوره مکی است.  سوره بدینگونه آغاز می شود: (خدای) رحمان، قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. به او بیان آموخت. به جای کلمه رحمان نمی توان واژه ای یافت که عیناً ترجمه آن باشد. واژه بخشنده در مقابل...