تاوان مصاحبه با العالم برای علمای سنی و سلفی عراق

تاوان مصاحبه با العالم برای علمای سنی و سلفی عراق

شماری از علمای اهل سنت و شیوخ سلفی عراق، به دلیل مصاحبه هایشان با شبکۀ العالم، با تخریب و هجمۀ شدید افراط گرایان سلفی رو به رو شده اند. به گزارش پرس شیعه؛ تعدادی ازعلمای اهل سنت و سلفی عراق که بارها با شبکۀ العالم...