درمان بی بدیل غم و اندوه الگوى شادى از نگاه قرآن و حديث :

درمان بی بدیل غم و اندوه

باورهاى دینى و اعتقادات مذهبى، و در صدر آنها، ایمان به خداوند سبحان، مؤثّرترین و اصلى ‏ترین داروهاى اندوه و نگرانى اند. به گزارش پرس شیعه؛ عقیده و باور، مرحله ‏اى بالاتر از معرفت و شناخت حقایق است. ممکن است حقیقتى را...