صفویان موسس شیعه امامیه

صفویان موسس شیعه امامیه

 شبهه یکی از شبهاتی که در سال های اخیر از طرف وهابیان برای منفور جلوه دادن مذهب شیعه القا می شود این است که می گویند  شیعه گری توسط صفویه تأسیس شده است و شیعه از ایران سر درآورده  و آموزه هایی آن از طرف صفویان ساخته و...