نسخه شفا بخش امام حسن (ع) برای درمان دردهای جامعه امروز نویسنده حوزه مطرح کرد:

نسخه شفا بخش امام حسن (ع) برای درمان دردهای جامعه امروز

متاسفانه امروز بسیاری از پرونده های عریض و طویلی که در دادگاه های کشور به آنها پرداخته می شود به دلیل عدم رعایت این اصول است یعنی اگر روح جوانمردی در افراد نهادینه می شد امروز این همه در جامعه درگیر این مسایل مشکلات و بی...