سبک زندگی از منظر امام حسن مجتبی (ع)

سبک زندگی از منظر امام حسن مجتبی (ع)

مقدمه سبک زندگی، از جمله مکانیسم های تمایزبخش در جامعه امروز است که توجه بسیاری از اندیشه وران علوم مختلف از جمله دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی را به خود جلب کرده است. اهمیت معنای سبک زندگی و نوع آن میان افراد، موجب...