اهل بیت در کلام امام حسن (علیه السلام)

اهل بیت در کلام امام حسن (علیه السلام)

اهل بیت در قرآن و روایات خداوند در آیه ۳۳ سوره احزاب به صراحت از لفظ اهل بیت پیامبر نام برده و می فرماید: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهّرکم تطهیر. همانا خداوند اراده کرده که رجس و آلودگی را از شما اهل بیت...