نذر امام سجاد (ع) از ۱۲ تا ۲۵ محرم انجام می شود در فواصل دو روایت شهادت امام زین العابدین (ع)؛

نذر امام سجاد (ع) از ۱۲ تا ۲۵ محرم انجام می شود

نذر امام سجاد (ع) در فواصل دو روایت شهادت امام زین العابدین (ع) از ۱۲ تا ۲۵ محرم انجام می شود. به گزارش پرس شیعه؛ در تبعیت از سیره و سنت حضرت سید الساجدین زین العابدین (ع)، در فواصل دو روایت شهادت حضرت در قالب نذر امام...