امنیت امروز کشورمان تصادفی نیست ؛ بسترهای نا امنی را مدیریت می کنیم ذوالفقاری:

امنیت امروز کشورمان تصادفی نیست ؛ بسترهای نا امنی را مدیریت می کنیم

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشورگفت: رویکرد وزارت کشور در تأمین امنیت مبتنی بر مدیریت پدیده های سیاسی – اجتماعی و بسترهای بروز و ظهور ناامنی است تا از وقایع و بحران های امنیتی جلوگیری شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از...