اردنی ها به دخالت آمریکا در امور کشورشان عادت کرده اند

اردنی ها به دخالت آمریکا در امور کشورشان عادت کرده اند

روزنامه اینترنتی  رای الیوم در مطلبی نوشت: درحالی که تامدتی قبل اقدام های سفیر آمریکا در امان باعث شک و تردید می شد، اکنون درباره جلسات او با تصمیم سازان اردن، هیچکس کنجکاو نمی شود. به گزارش پرس شیعه؛ رای الیوم با ارائه...