بهائیت نه فرقه است و نه دین واحد، بلکه حزبی فاقد ساختار است در برنامه گفت و گوی سیاسی مطرح شد؛

بهائیت نه فرقه است و نه دین واحد، بلکه حزبی فاقد ساختار است

امید رضایی، تحلیل گر مسائل سیاسی در برنامه گفت و گوی سیاسی رادیو گفت و گو اظهار داشت: بهائیت حزبی است که توانایی شست و شوی مغزها و کنترل اعضای خود را دارد. به گزارش پرس شیعه؛ گفت و گوی سیاسی با موضوع بهائیت و نقش و جایگاه...