امید جایگزین تراژدی است؛ نظر نیچه و هگل درباره تراژدی و امید در نشست بیم‌ ها و امیدها مطرح شد؛

امید جایگزین تراژدی است؛ نظر نیچه و هگل درباره تراژدی و امید

صادقی، مدرس دانشگاه گفت:از نظر تاریخی امید، جایگزین نگاه تراژیک است و در جهان اسلام و مسیحت هم این دیدگاه وجود دارد به این معنا که من هرچقدر گناه کنم باز هم به اندازه رحمانیت خدا نمی رسد. به گزارش پرس شیعه؛ «پژوهشکده...