الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبانی انسان‌ شناسی اسلام استوار است امیر علی سیف‌ الدین:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبانی انسان‌ شناسی اسلام استوار است

مسئول سابق دبیرخانه امور تدون الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معیار و میزانی است توسط فکر و ابتکار ایرانی به وجود آمده و بر مبنای نظری و فلسفی اسلام استوار است. به گزارش پرس شیعه؛ امیر علی...