رونمایی از رمان نویسنده مشهور فلسطینی در ایران با همکاری نشر نون؛

رونمایی از رمان نویسنده مشهور فلسطینی در ایران

رمانی شاخص از امیل حبیبی داستان‌ نویس فلسطینی در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ رمان «وقایع غریبِ غیب‌شدنِ سعید ابونحس خوشبد‌بین» به عنوان رمانی شاخص از «امیل حبیبی و به عنوان یکی از آثار مهم...