جنگ نفتی بزرگ عربستان علیه ایران؛ سحری که به ساحر بازگشت

جنگ نفتی بزرگ عربستان علیه ایران؛ سحری که به ساحر بازگشت

پایین بودن قیمت نفت در درازمدت، بهترین ابزار سرد برای مهار افسارگسیختگی در سیاست خارجی آل سعود است؛ در مقابل ایران پتانسیل صنعتی شدن بالایی دارد و همچنین به لحاظ اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی، شرایط بسیار مهیاتری برای...